مهاجرت از طریق کار آفرینی استان آلبرتا

برنامه مهاجرت به آلبرتا توسط دولت آلبرتا با همکاری اداره مهاجرتی دولت کانادا اداره می شود. مالکان مزارع که می خواهند به آلبرتا مهاجرت کنند و مزرعه ای در آنجا خریداری کرده و به اداره آن مشغول شوند از این روش استفاده می کنند. اداره مهاجرت آلبرتا برای گزینش متقاضیان این دسته با سازمان کشاورزی و توسعه روستایی آلبرتا همکاری می کند.

توجه داشته باشید که درخواست هایی که به رشد اقتصادی آلبرتا در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی بیشتر کمک می کنند بر دیگر درخواست ها ارجحیت دارند. متقاضی باید توانایی مالی کافی برای توسعه یک برنامه کشاورزی پایدار داشته باشد و باید در زمینه محصولات اولیه کشاورزی در آلبرتا سرمایه گذاری کند.

شرایط مورد نیاز
روش مهاجرت تجاری آلبرتا – خود اشتغالی (کسب و کار کشاورزی) 
حداقل دارایی خالص ۵۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا
سرمایه گذاری نشان دادن توانایی سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰٫۰۰۰ دلار از سهام در یک کسب و کار اولیه تولید کشاورزی در آلبرتا
سابقه تجاری ویا مدیریتی سابقه مدیریت کشاورزی در یک بیزنس کشاورزی فعال 
سیستم EOI ندارد 
نقش مدیریتی دارد
طرح تجاری دارد
بازدید اکتشافی توصیه شده
مصاحبه  دارد
سرمایه قابل بازگشت ندارد 
کارت PR / اجازه ی کار دریافت کارت PR بعد از دریافت نامه ی قبولی 
سایر الزامات اثبات اینکه یک موسسه مالی کانادایی سرمایه گذاری کشاورزی را در آلبرتا تأمین می کند.