هزینه های اخذ پاسپورت دومینیکا

به مبالغ فوق هزینه های تایید فرم متقاضی ، پروسه چک امنیتی ، صدور شناسنامه ، صدور پاسپورت اضافه می گردد.

• هزینه تقاضا به ازاء هر نفر: ۳۰۰۰ دلار
• هزینه بررسی امنیتی: متقاضی ۷۵۰۰ دلار-همسر ۷۵۰۰ دلار-فرزندان ۴۰۰۰ دلار
• هزینه ثبت: ۷۵۰ دلار به ازای هر نفر
• هزینه صدور پاسپورت: ۱۲۰۰ دلار به ازای هر نفر
• هزینه حق الوکاله وکیل رسمی دولت دومینیکا به ازای هر نفر ۸۵۰۰ دلار و سرپرست خانواده ۱۵۰۰۰ دلار
• هزینه پروسسینگ فی ۱۸۵۰ دلار به ازای هر نفر
• هزینه اپلیکیشن فرم هر نفر ۳۵۰۰ دلار

سرمایه اهدایی پس از تایید مدارک به حساب دولت دومینیکا پرداخت می‌گردد.